1960 -1979

1960

Było pracowicie!

  1. Powstanie oddziału PTS w Koszalinie, Witold Jaworowicz.

  2. Wydanie „Biuletynu Stomatologicznego” Oddz. PTS we Wrocławiu.

  3. III Ogólnopolski Zjazd Stomatologów PTS został zorganizowany w Warszawie.

1961

Biuletyn w Katowicach

owstaje „Biuletyn Stomatologiczny” Oddziału PTS w Katowicach. W dziesięciolecie swojego istnienia katowicki oddział PTS liczył 654 członków (w województwie katowickim pracowało wówczas około 1100 lekarzy dentystów)

1962

Kolejne działania

  1. Koło PTS w Opolu (opiekun dr Tadeusz Gucze), 1967 Oddział PTS, Bronisław Bródka.

  2. Zostaje zorganizowana II Konferencja naukowo – szkoleniowa w sali PWRNprzy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.

1963

1
2
III Konferencja Naukowo Szkoleniowa
Zostaje zorganizowana III Konferencja naukowo – szkoleniowa, w trakcie której wygłoszono wykłady dotyczące m.in. zapobieganie chorobie reumatycznej, klinicznej wartości prób biochemicznych i serologicznych w diagnostyce i ocenie dynamiki procesu reumatycznego czy znaczenie odczynów skórnych z distreptazą i streptokinazą u dzieci dotkniętych chorobą reumatyczną.
Wrocławska Stomatologia
Wrocławska Stomatologia, następnie Dental & amp; Medical Problems.

1964

Prace nad wydaniem "Protetyki Stomatologicznej"

Zespół w składzie: J. Galasińska-Landsbergerowa, E. Spiechowicz, S. Wajs, H. Jędrzejczak, L. Sonnenberg i Z. Werner rozpoczął wstępne prace związane z wydawaniem Protetyki Stomatologicznej ( ukazuje się od 1965).

1965

1
2
Dziesięciolecie oddziału w Bydgoszczy
Z okazji X lecia oddziału w Bydgoszcz zostało zorganizowane uroczyste spotkanie naukowo szkoleniowe, w trakcie którego wykłady wygłosili profesorowie z Akademii Medycznych Warszawy, Gdańska, Szczecina, Poznania i Krakowa. Dodatkowo wyświetlono filmy „Życie pleśni” oraz „Stres i zespół adaptacyjny”.
IV Ogólnopolski Zjazd Stomatologów PTS
Warszawa, IV Ogólnopolski Zjazd Stomatologów PTS.

1967

1
2
3
Decyzja Ministra Zdrowia
Decyzją Ministra Zdrowia z dnia 1. lipca przy Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku została powołana Katedra Stomatologii. Jej kierownikiem został mianowany doc. dr hab. Bogusław Horodyński. Po powstaniu Katedry Stomatologii została zmieniona siedziba oddziału PTS z lokalu przy ul. Lenina 3/5 na siedzibę Katedry Stomatologii, która mieściła się w Państwowym Szpitalu Klinicznym przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 24 a. Zmiany organizacyjne i lokalowe oraz systematyczny wzrost liczby pracowników naukowych Akademii Medycznej sprzyjał rozwojowi towarzystwa. Zebrania zarządu oddziału oraz posiedzenia naukowo – szkoleniowe dla lekarzy dentystów członków PTS odbywały się systematycznie raz w miesiącu od października do czerwca.
IV Konferencja Naukowo - Szkoleniowa
W listopadzie odbyła się IV Konferencja naukowo – szkoleniowa podczas którego lekarze mieli możliwość zapoznania się z następującymi wykładami: “Zaburzenia zwarcia i zgryzu po złamaniach szczęk u dzieci” – prof. dr Semadeni - Konopacka z Akademii Medycznej w Szczecinie, “Gingivovestibuloplastyca w leczeniu zaawansowanych parodontopatii” – prof. dr Korthas z Warszawskiej Akademii Medycznej, “Diagnostyka chorób przyzębia” – doc. dr hab. Stanisław Potoczek z Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Katedra Stomatologii w Białymstoku
Odczuwalny deficyt kadry lekarzy dentystów obligował władze województwa do starań zmierzających w kierunku powołania w Białymstoku własnego ośrodka, kształcącego stomatologów. Decyzją Ministra Zdrowia 1 lipca 1967 r. przy Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej powołana została Katedra Stomatologii. Kierownikiem Katedry mianowano doc. dr hab. Bogusława Horodyskiego, który przybył z Akademii Medycznej w Krakowie.

1968

Następne kroki PTS

  1. Czasopismo “Poznańska Stomatologia”, zostaje przemianowane na periodyk “Dental Forum”.

  2. Z inicjatywy dr Bryndala po raz pierwszy zorganizowano posiedzenie naukowo – szkoleniowe w Toruniu.

1969

Sekcja Stomatologii Dziecięcej PTS

Sekcja Stomatologii Dziecięcej PTS – przewodnicząca Katarzyna Grodzka.

1971

1
2
3
4
5
Instytut Stomatologii
Pierwszego kwietnia powołany został Instytut Stomatologii. W jego strukturze rozpoczęły funkcjonowanie Zakład Stomatologii Zachowawczej, Zakład Protetyki Stomatologicznej, Zakład Ortodoncji i Klinika Chirurgii Szczękowej. Na stanowisko pierwszego dyrektora instytutu został mianowany doc. dr hab. Bogusław Horodyński, któremu Rada Państwa w dniu 3 czerwca 1971 r. nadała tytuł profesora nadzwyczajnego. Równolegle siedzibę oddziału PTS przeniesiono do budynku IS. Miejscem stałych posiedzeń naukowo – szkoleniowych stała się sala wykładowa IS, która pełni tę funkcję do czasów współczesnych. Przewodniczący oddziału prof. B. Horodyński w dynamiczny pełen zapału i entuzjazmu sposób nawiązał współpracę z wybranymi klinikami uczelni oraz z Zakładem Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycznej w Krakowie. Współpraca zaowocowała licznymi wspólnymi spotkaniami i prelekcjami naukowców obu akademii podczas posiedzeń naukowo – szkoleniowych. Rozpoczęto również prace organizacyjne X Zjazdu Sekcji Stomatologii Zachowawczej w Białymstoku.
Przeniesienie Zarządu Głównego
Zarząd Główny w roku 1971 został przeniesiony z Warszawy do Katowic. Był to ukłon pod adresem Profesora Stefana Knapika w uznaniu jego zasług w organizacji szkolnictwa stomatologicznego na Górnym Śląsku oraz rozwoju Oddziału Stomatologicznego w Zabrzu-Rokitnicy. Zarząd Główny był przez dwie kadencje w Katowicach (1971-1977).
Podsekcja Koła Protetyki PTS Oddział Lublin
1. maja z inicjatywy dr n. med. Marii Kleinrok powstała Podsekcja Koła Protetyki PTS Oddział Lublin. W okresie 1.05.1971 r. do 31.12.1972 r.- zorganizowano 7 spotkań naukowo-szkoleniowych, kurs szkoleniowy z zakresu protez całkowitych, kursy z zakresu protez częściowych, zespół zgryzu urazowego.
Opolski Oddział PTS
Na wniosek Koła Terenowego w Opolu i Oddziału PTS w Katowicach, decyzją Zarządu Głównego PTS z dnia 23.IV.1971 r. powołano z dniem 1.VI.1971 r. Oddział. Opolski PTS. Przekształcenie koła w oddział nastąpiło bez wyborów a pierwszym prezesem został dr n. med. Jan Pogorzelski.
Zmarł Kazimierz Micherdziński
W styczniu zmarł wiceprzewodniczący oddziału, dr n. med. Kazimierz Micherdziński. Należał do najaktywniejszych członków. Swoją wyjątkowo sumienną pracą zawodową, naukową i społeczną zyskał sobie powszechny szacunek i uznanie. Był kierownikiem zakładu protetycznego przychodni PKP w Bielsku - Białej), cenionym działaczem Beskidzkiej Grupy GOPR oraz prezesem Amatorskiego Klubu Filmowego w Bielsku Białej. Cały szereg jego filmów (w tym również szkoleniowych z zakresu stomatologii) było nagradzanych. Dr Micherdzinski był projektantem znaczka PTS oraz srebrnej i złotej odznaki honorowej Towarzystwa. W uznaniu zasług dla PTS był odznaczany srebrną i złotą odznaką PTS.

1972

1
2
3
Powstaje Koło Sekcji Protetyki w Krakowie
Powstaje Koło Sekcji Protetyki w Krakowie, a jego założycielem i pierwszym przewodniczącym był Ludwik Sieppel. W pracach Koła brali udział między innymi Sławomir Zajączkowski, Krystyna Szuberlak, Hanna Dunikowska, Wanda Pasenkiewicz, Andrzej Ciaputa, Iwona Żelaznowska, Barbara Stós, Stanisław Majewski, Krzysztof Gronkiewicz, Jolanta Loster, Małgorzata Pihut.
Powstaje Koło Sekcji Protetyki w Lublinie
Powstaje oficjalnie Koło Sekcji Protetyki Stomatologicznej PTS Oddział w Lublinie powołano 28.07.1972 r. uchwałą Zarządu oddziału PTS w Lublinie, zaś 29.09.1972 r.- wybrano Zarząd. Zarząd: przewodnicząca - dr n. med. Maria Kleinrok, sekretarz - dr Barbara Dudkowska oraz dr Zbigniew Tatarczak - członek Zarządu. Na zebraniu ustalono pilną potrzebę szkolenia zarówno lekarzy jaki i techników w zakresie protetyki stomatologicznej w związku z wprowadzeniem zintegrowanego lecznictwa stomatologicznego.
I Konferencja Okrągłego Stołu
W dniach 20 - 21 października - Sekcja Koła Protetyki PTS Oddział Lublin zorganizowała I Konferencję Okrągłego Stołu: „Kliniczne aspekty bólu w obrębie twarzoczaszki".

1973

XX lecie oddziału PTS w Bydgoszczy

W dniu 17. listopada w Filharmonii Pomorskiej odbyły się obchody jubileuszu XX lecia oddziału PTS w Bydgoszczy. W jej trakcie uhonorowano członków zarządu złotymi i srebrnymi odznakami PTS. Część naukową wypełnił wykład prof. dr. hab. Anny Inglot i prof. dr. hab. Tadeusza Korzona.

1974

1
2
3
Drugi Krajowy Zjazd Stomatologii Wieku Rozwojowego
Zarząd Oddziału przy współpracy z Zarządem Głównym PTS zorganizował Drugi Krajowy Zjazd Stomatologii Wieku Rozwojowego z udziałem między innymi gości z zagranicy. Zjazd poświęcony był urazom u dzieci i cieszył się doskonałą organizacją wśród uczestników i gości. W minionym okresie odbyło się 101 zebrań Zarządu Oddziału i 52 posiedzenia Komisji Rewizyjnej. W tym czasie Zarząd Oddziału gościł trzykrotnie Plenarne Zebrania Zarządy Głównego. Szkolenia jakie prowadzono od początku powstania towarzystwa były pomocne w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, zdobywaniu stopni specjalizacji i stopni naukowych. Po wprowadzeniu w 1974 r. specjalizacji w stomatologii Zarząd Oddziału czynnie włączył się w weryfikację staży a następnie w udział w egzaminach specjalizacyjnych.
Sekcja Chirurgii Stomatologicznej w Bydgoszczy
W styczniu przy oddziale PTS w Bydgoszczy dzięki Kazimierzowi Stawińskiemu powstaje sekcja Chirurgii Stomatologicznej, zaś jej przewodniczącym zostaje Leszek Ilewicz. Sekcja liczyła 30 osób.
Sekcja Stomatologii Przemysłowej PTS
Sekcja Stomatologii Przemysłowej PTS – organizator Kazimierz Stawiński, pierwszy przewodniczący Sekcji Leszek Ilewicz.

1975

Nowy podział administracyjny

1. czerwca 1975 r. na mocy ustawy z dnia 28. maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa został uchwalony nowy podział administracyjny. Zlikwidowano powiaty, a w miejsce dotychczasowych 17 województw utworzono 49, składających się z 2072 gmin. Wraz ze zmianami administracyjnymi coraz częściej słyszało się o potrzebie utworzenia, na bazie nowych województw, organów samorządowych poszczególnych korporacji zawodowych. Dotyczy to także PTS, jedynej w ówczesnym czasie organizacji skupiającej i integrującej lekarzy dentystów w kraju, będącej spadkobiercą IL-D, zlikwidowanej mocą dekretu rządowego w 1949 r., tuż przed likwidacją Izb Lekarskich (1950).

1976

1
2
3
Koło Sekcji Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej
Powstaje Koło Sekcji Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej (od 2006 r. - Chirurgii Stomatologicznej) z inicjatywy Stanisława B. Bartkowskiego, któremu przewodniczył. Wraz z reformą administracyjną kraju oraz wprowadzeniem specjalizacji lekarsko – dentystycznych w ramach WSZ powstała również Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna. Jednym z głównych realizowanych zadań zarówno koła jak również oddziału PTS było prowadzenie szkoleń podyplomowych dla lekarzy dentystów. Realizacja działań możliwa była dzięki dużemu zaangażowaniu specjalistów przychodni. Na szczególną uwagę zasługiwała współpraca z dr Ireną Sawicką – kierownikiem WPS.
Nauka to przyszłość
Specjalizację I stopnia uzyskało 33 osób, a II stopnia 14 lekarzy stomatologów. Funkcję kierownika specjalizacji najczęściej sprawowała lek. stom. Stanisława Chodorowicz. Stopnie naukowe w tym czasie uzyskali dr n. med. Anna Malik i dr n. med. Franciszek Bolanowski.
Studencka Konferencja Naukowa
Profesor zainicjował zorganizowanie Studenckiej Konferencji Naukowej, której imię nadano dla uhonorowania wybitnego studenta stomatologii Michała Kłopotowskiego (1952 - 76). Od 1976 r. Zakład Protetyki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przy współudziale Oddziału Łódzkiego PTS, organizowało cyklicznie Międzynarodową Konferencję Naukową Studentów Stomatologii im. Michała Kłopotowskiego. Konferencja odbywa się co dwa lata. Była to najstarsza, największa i najbardziej prestiżowa tego typu konferencja w Polsce. Miała formę konkursu. W jej ramach prezentowane były naukowe osiągnięcia studentów i młodych stomatologów.

1977

1
2
Działania PTS
Jak wynika z dostępnej korespondencji wręcz lawinowo z całej Polski zaczęły napływać deklaracje lekarzy dentystów, zatrudnionych w poradniach stomatologicznych przemysłowej służby zdrowia, wyrażających chęć wstąpienia do Sekcji Stomatologii Przemysłowej PTS. W tym samym roku Prezes ZG PTS przesłał Oddziałom i Sekcjom informacje o mającym odbyć się w maju w Katowicach, zgodnie ze statutem PTS, V Kongresie Stomatologów Polskich, z trzema wiodącymi ustalonymi przez Komisję Naukową Kongresu głównymi tematami. Pierwszym tematem był wpływ środowiska pracy na choroby narządu żucia, kolejnymi stomatologia wieku rozwojowego oraz rehabilitacja narządu żucia.
Zarząd Główny do Wrocławia
Zarząd Główny w latach 1977-1985 został wybrany do Wrocławia, gdzie prezesurę objął prof. Stanisław Potoczek.

1978

1
2
3
Ostatnie zebranie PTL dla lekarzy dentystów
Ostatnie zebranie PTL dla lekarzy dentystów, przed powołaniem oddziału PTS, miało miejsce 28. stycznia br.. Odbyło się w sali wykładowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Słowackiego 17a. Tam też w przyszłości będą się odbywały zebrania naukowo - szkoleniowe PTS. Program składał się z trzech wykładów. Prof. Zbigniew Jańczuk omówił problem „Jatrogenii w stomatologii”, Prof. Bronisław Kłaptocz poruszył i przeanalizował „Przyczyny niepowodzeń w wykonawstwie klinicznym i laboratoryjnym protez”, a na zakończenie lek. stom. Jan Pustelnik przybliżył zebranym „Wpływ czynników szkodliwych w pracy lekarza stomatologa”.
PTS Bielsko-Biała
W Bielsku Białej został powołany Oddział PTS a jego prezesem został lek. dent. Bogusław Romaszkan.
I Walne Zebranie Organizacyjno - Wyborcze PTS w Bielsku-Białej
Zgodnie ze statutem PTS w dniu 25-02-1978 r. zostało zwołane I Walne Zebranie Organizacyjno - Wyborcze PTS w Bielsku-Białej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele dwóch Akademii Medycznych: Krakowskiej i Śląskiej. Powód tego dualizmu był prosty. Do tej pory lekarze ze wschodniej i południowej części nowego województwa należeli do krakowskiego oddziału PTS, natomiast z zachodniej do śląskiego.

1979

Protetyczna rehabilitacja mowy

Ostatnie zebranie w 1979 r. poświęcone było problemowi interdyscyplinarnemu – logopedyczno – ortodontyczno – protetycznemu, a mianowicie „Protetycznej rehabilitacji mowy”. Prowadzili wykładowcy z Krakowskiej AM – dr Barbara Książkiewicz i dr Franciszek Serwatka. Dyskusja i wolne wnioski zakończyły zebranie. W ten sposób dobiegł końca drugi rok działalności oddziału PTS w Bielsku – Białej. Dzięki staraniom zarządu przybliżono szerokiej rzeszy dentystów wiedzę, której nie mieliby możliwości zdobyć gdzie indziej. Wykłady w większości prowadzili, co było nie bez znaczenia, nauczyciele akademiccy o ugruntowanej pozycji zawodowej.