2000 - 2019

2000

1
2
3
WZD Oddziału PTS w Zielonej Górze
W dniu 20. stycznia podczas WZD Oddziału PTS w Zielonej Górze został wybrany nowy zarząd oddziału na kadencję 2000 - 2004. W skład ZO weszli lekarze dentyści: prezes Halina Łazaruk, wiceprezesi – Mirella May – Szklarz i Lech Przybylski, sekretarz – Danuta Sorochan – Olszak, zastępca sekretarza – Jacek Kotuła, skarbnik – Tomasz Czapiński, zastępca skarbnika – Małgorzata Hliwa, członkowie Anna Mackiewicz, Małgorzata Wilczyńska i Iwona Sozańska. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Jarosław Schab, a Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego dr n. med. Stefan Rajewski.
Zwiększenie atrakcyjność oferty szkoleniowej
W latach 2000-2004 oddziałowi Warszawskiemu przewodniczył prof. Hubert Wanyura. Kontynuowano dotychczasową aktywność naukowo - szkoleniowa. Dodatkowo nawiązano współpracę z firmami produkującymi sprzęt i materiały stomatologiczne, co umożliwiło organizację kursów i warsztatów dla lekarzy dentystów, co z pewnością zwiększyło atrakcyjność oferty szkoleniowej dedykowanej lekarzom praktykom. Wiele uwagi poświęcano bieżącym problemom środowiska zawodowego. Na posiedzeniach omawiano tematy dotyczące reformy służby zdrowia, kontraktów stomatologicznych i specjalizacji.
50-lecie Oddziału Dolnośląskiego PTS
Zakład Ortodoncji organizuje Uroczystość 50-lecia Oddziału Dolnośląskiego PTS. W ramach obchodów jubileuszowych zostały uhonorowani luminarze stomatologii wrocławskiej. Jubileusze obchodzili: 70 rocznicę urodzin w 1995 r. prof. Adam Masztalerz Kierownik Katedry i Zakładu Ortodoncji, w 1998 r. prof. Anna Majewska Kierownik Zakładu Propedeutyki Stomatologicznej Katedry Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej, w 1999 r. prof. Feliks Ćwioro Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo - Twarzowej, w 2000 r. prof. Bogumił Płonka kierownik Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej, a w 2003 r. 80 rocznicę urodzin obchodził prof. Stanisław Potoczek. Uroczystości te gromadziły liczne grono uczniów i wychowanków Profesorów.

2001

Likwidacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze

Likwidacji uległ Zespół Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze, który zatrudniał lekarzy stomatologów w poradniach stomatologicznych w mieście i gminie. W zakresie obowiązków lekarzy stomatologów pracujących w ZOZ- ie było uczestnictwo w posiedzeniach PTS. W tym celu były organizowane spotkania najczęściej raz w miesiącu, w piątki. Lekarze pracujący w poradniach stomatologicznych udawali się na wspólne spotkanie naukowo – szkoleniowe. Po likwidacji SPZOZ uczestnictwo w posiedzeniach PTS było dobrowolne i frekwencja ulegała stopniowemu spadkowi. 2002

1
2
Konkurs plastyczny dla dzieci
Z inicjatywy wiceprezesa Lecha Przybylskiego i sekretarza Jacka Kotuły po raz pierwszy został zorganizowany konkurs plastyczny dla dzieci. Konkurs miał zasięg lokalny ograniczony do szkół podstawowych w Krośnie Odrzańskim i szkoły podstawowej nr 1 w Zielonej Górze. Tą inicjatywą towarzystwo wyszło naprzeciw oczekiwaniom społecznym poszerzania wiedzy z zakresu higieny jamy ustnej wśród dzieci. Finał konkursu wiązał się z wystawą prac konkursowych, a pedagodzy wsparli go przygotowując wraz z dziećmi krótką inscenizacją dotyczącą promocji zdrowia jamy ustnej, w której wzięli udział wszyscy uczniowie. Nagrody i prezenty rozdane dzieciom za najlepsze prace zostały ufundowane przez lekarzy organizujących konkurs.
Powrót do Wrocławia
Ponownie ZG PTS powrócił na dwie kadencje do Wrocławia. Tamże Prezesem, a następnie Prezydentem PTS, został prof. Marek Ziętek.
Pierwszy prezydent PTS
Podczas walnego zebrania delegatów zmieniono status prezesa PTS na prezydenta PTS. Na funkcję pierwszego prezydenta PTS został powołany prof. Marek Zientek.

2003

1
2
50-lecie oddziału PTS w Bydgoszczy
W kwietniu Oddział PTS w Bydgoszczy obchodził jubileusz 50 – lecia. W kolejne półwiecze wprowadził oddział dr n. med. Paweł Białożyk, który wraz z zarządem zorganizował konferencję naukowo – szkoleniową z wystawą sprzętu i materiałów stomatologicznych.
Kongres FDI w Australii
Prof. Maria Kleinrok wygłosiła wykład na kongresie FDI w Sydney w Australii, jako jedna z trzech polskich wykładowców w ponad stuletniej historii FDI.

2004

1
2
3
4
List Intencyjny o współpracy
Podpisanie Listu Intencyjnego o współpracy pomiędzy oddziałem PTS i KS Opolskiej Izby Lekarskiej. List ten podpisali: Przewodnicząca Komisji Stomatologicznej – lek. stom. Jolanta Smerkowska - Mokrzycka i Prezes Oddziału PTS – lek. stom. Wiesław Latała, w obecności członka Prezydium ZG PTS – prof. Zdzisława Krysińskiego i Prezesa OIL w Opolu dr n. med. Jerzego Jakubiszyna oraz lekarzy stomatologów. Uroczystość ta odbyła się podczas wspólnej konferencji na zamku w Kamieniu Śląskim. Informacja o wydarzeniu została rozesłana do ZG PTS i wszystkich oddziałów oraz NIL i wszystkich KS OIL w całym kraju. Te wydarzenia skutkowały dla dalszej działalności Opolskiego Oddziału PTS. Od 2004 r. otworzyła się możliwość zdobywania przez lekarzy stomatologów punktów edukacyjnych bez konieczności udziału w kursach i szkoleniach zewnętrznych. Dzieje się tak dzięki bardzo dobrej współpracy towarzystwa i samorządu lekarskiego województwa opolskiego.
Kolejny konkurs dla młodzieży
W tym roku odbyła się kolejna edycja konkursu, który cieszył się podobnym zaangażowaniem członków oddziału i dzieci, które wzięły udział w konkursie. W podziękowaniu za przygotowanie dzieci do konkursu oraz towarzyszenie im podczas finału w Zielonej Górze nauczyciele i wychowawcy otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Sprawozdawczo – Wyborcze WZD Oddziału PTS w Zielonej Górze
7. stycznia w sali wykładowej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze przy ul. Kazimierza Wielkiego odbyło się Sprawozdawczo – Wyborcze WZD Oddziału PTS w Zielonej Górze. W trakcie zebrania pełnienie funkcji prezesa zakończyła Halina Łazaruk, której za pracę na rzecz środowiska stomatologicznego w Zielonej Górze podziękował Prezydent PTS prof. Marek Ziętek. Po przeprowadzonych wyborach nowym prezesem została Danuta Sorochan – Olszak.
Zmiana nazwy sekcji
23. kwietnia 2004 r. były Prezes Zarządu Sekcji występuje z propozycją do Plenum Zarządu Głównego, opartą na dyskusji WZD Sekcji Stomatologii Środowiskowej PTS z dnia 30.09.1999 r. w Polanicy Zdroju oraz na dyskusji podczas obrad V i VI Ogólnopolskich Konferencji Sekcji Stomatologii Środowiskowej PTS w 2001 i 2003 r. w Gdańsku, dotyczących zmiany nazwy Sekcji na Sekcja Stomatologii Środowiskowej i Zdrowia Publicznego, argumentując, że zmiana nazwy konieczna jest dla kompatybilności z nazewnictwem europejskim i światowym w zakresie Dental Public Health. Zdrowie publiczne jest bowiem szerokim pojęciem zawierającym w sobie promocję zdrowia oraz działania organizacyjne na rzecz zdrowia jamy ustnej, edukację prozdrowotną i profilaktykę wraz z epidemiologią oraz monitoringiem w odniesieniu do uwarunkowań środowiska. Statutowa Sekcja PTS mająca w nazwie „zdrowie publiczne” staje się bardziej zauważalna w światowej stomatologii, z lepszym komunikowaniem się z Europejskim Towarzystwem Zdrowia Publicznego, spełniając jednocześnie wymogi „Profile and competences for the new european dentist”. Plenum ZG PTS w dniu 23.04.2004r. udzieliło poparcia dla wniosku i tak zgodnie ze Statutem PTS powstała Sekcja Stomatologii Środowiskowej i Zdrowia Publicznego PTS.

2005

1
2
Procedury higieniczne do prowadzenia praktyki stomatologicznej
ZO przygotował i rozesłał do członków – lekarzy stomatologów „Procedury higieniczne do prowadzenia praktyki stomatologicznej”, które stanowiły podstawę do okazywania w trakcie kontroli inspekcji sanitarnej i wdrożenia zasad prawidłowej dekontaminacji i dezynfekcji w praktykach stomatologicznych. Dostrzegając problemy społeczne dzieci z rejonu oddział PTS niejednokrotnie organizował i wspierał akcje wsparcia. Wśród inicjatyw znalazła się m. in. zbiórka dla Patrycji chorej na pęcherzycę prawdziwą, która na stałe mieszkała w oddziale Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze. Akcja miała na celu wsparcie opiekunów dziecka, w celu zorganizowania wakacyjnego wyjazdu dziecka.
Funkcję Prezesa Warszawskiego Oddziału PTS pełniła prof. Renata Górska
W latach 2005-2012 funkcję Prezesa Warszawskiego Oddziału PTS pełniła prof. Renata Górska. Spotkania szkoleniowe organizowane przez oddział odbywały się regularnie, raz w miesiącu. Wykładowcami byli w większości pracownicy jednostek akademickich, którzy prezentowali najnowsze osiągnięcia polskiej i światowej stomatologii. Udział przedstawicieli przemysłu umożliwiał uczestnikom szkoleń poznanie nowych rozwiązań technologicznych.

2006

1
2
VI Światowy Kongres Polonii Medycznej
W dniach 21 - 24 czerwca w Częstochowie odbył się VI Światowy Kongres Polonii Medycznej, podczas którego miała miejsce sesja stomatologiczna - ,,Współczesne kierunki w leczeniu chorób przyzębia”. Wykłady wygłosili: - prof. Jadwiga Banach, - prof. Jadwiga Sadlak-Nowicka, - prof. Marek Ziętek.
Oddział PTS w Bielsku Białej został zlikwidowany
Decyzją Plenum Zarządu Głównego PTS z dnia 6. czerwca oddział PTS w Bielsku Białej został zlikwidowany.

2007

Wydanie Kroniki Krakowskiego Wydziału PTS

Z inicjatywy i staraniem Zofii Knychalskiej-Karwan, niezwykle zasłużonej dla Krakowskiego Oddziału PTS, ówczesny ZO wydał „Kronikę Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego 1946-2006” w 60-lecie jego działalności, autorstwa Zofii Knychalskiej-Karwan, Marii Panaś oraz Tomasza Kaczmarzyka. Zawarto w niej dane na temat organizacji władz oddziału, aktywności naukowej i zawodowej członków oddziału, przedstawiono kalendarium wydarzeń na jego terenie, a także informacje o wydawanych czasopismach naukowych. 

2008

1
2
Wybory do władz oddziału
Odbyły się wybory do władz oddziału. Prezesem na drugą kadencję została wybrana Danuta Sorochan – Olszak. Wiceprezesem oddziału został Jacek Kotuła, sekretarzem Jarosław Adamczak, zastępcą sekretarza Iwona Sozańska, skarbnikiem Barbara Wołowiec, zastępcą skarbnika Halina Łazaruk, kronikarzem Ewa Fularz, członkami zarządu Lech Przybylski i Anna Mackiewicz. Oddział liczył 135 członków w tym 3 członków honorowych.
Dni Stomatologii Współczesnej
W tym i 2009 r. Warszawski Oddział PTS wraz z Zarządem Targów Warszawskich S.A. zorganizował konferencję „Dni Stomatologii Współczesnej”, podczas której prezentowane były zagadnienia z zakresu chorób jamy ustnej i tkanek przyzębia, endodoncji, stomatologii estetycznej, protetyki stomatologicznej i stomatologii wieku rozwojowego.

2009

Endodoncja w powiększeniu

W trakcie konferencji pod hasłem „Endodoncja w powiększeniu”, która odbyła się w pałacu w Żaganiu srebrnym Krzyżem Zasługi zostały odznaczone Halina Łazaruk i Danuta Sorochan – Olszak, a brązowym Krzyżem Zasługi Jacek Kotuła

2010

1
2
Stomatologia integralną częścią medycyny
20. marca – Konferencja Okrągłego Stołu „Stomatologia integralną częścią medycyny”, zorganizowana przy współpracy z Polskim Towarzystwem Lekarskim - Oddział Gdański (PTL), Towarzystwem Medycyny Rodzinnej - Oddział Gdański oraz z Okręgową Izbą Lekarską w Gdańsku. 21-22. maja odbyło się posiedzenie PTS OG w ramach XXXI Sympozjum Sekcji Ortopedii Szczękowej PTS, zorganizowane przy współpracy z Sekcją Ortopedii Szczękowej PTS. 11. grudnia zwołano Zebranie Naukowo-Szkoleniowe, zorganizowane we współudziale z Oddziałem Gdańskim Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
Zjazd w Krakowie
Po raz pierwszy Zarząd Główny został decyzją delegatów na Zjazd Wyborczy ukonstytuowany w Krakowie. Prezydentem został dr hab. n. med. Bartłomiej Loster.

2011

1
2
3
4
Kolejna kadencja
Siódmą kadencję rozpoczęły wybory 24 listopada 2011 r. W ich wyniku prezesem został lek. stom. Marcin Tatrzański, zastępcą prezesa lek. stom. Wojciech Kolanko, a następnie lek. stom. Michał Lubaś. Sekretarzem został Jacek Węgrzyn, skarbnikiem Renata Jendro. Członkami zarządu zostali Wojciech Bednarz, Paweł Bojków, Krystyna Chmielowska, Renata Jendro, Agnieszka Kabaj – Jucha, Anna Pankowicz – Paździerz i Andrzej Szmidt.
Benefis Nestorów Gdańskiej Stomatologii
19. marca zostało zorganizowane nadzwyczajne zebranie naukowo – szkoleniowe „Benefis Nestorów Gdańskiej Stomatologii – wspaniałych wychowawców i nauczycieli wielu pokoleń lekarzy: prof. Miron Kałowski, prof. Edward Witek, dr n. med. Jerzy Kaczmarczyk, dr n. med. Ryszard Woźniak, zorganizowane przy współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Gdańsku.
XXXII Sympozjum Sekcji Ortopedii Szczękowej PTS
20-21. maja odbyło się posiedzenie PTS OG w ramach XXXII Sympozjum Sekcji Ortopedii Szczękowej PTS, zorganizowane przy współpracy z Sekcją Ortopedii Szczękowej PTS.
I Jurajskie Spotkanie Stomatologiczne
10 czerwca odbyło się w Częstochowie I Jurajskie Spotkanie Stomatologiczne. Prezes oddziału lek. dent. Dorota Małanij wraz z Firmą Marku Dental z Częstochowy zorganizowała sesję naukową, podczas której wykłady wygłosili prof. Jerzy Sokołowski oraz prof. Leopold Wagner.

2012

1
2
3
II Wrocławskie Dni Implantologii
W dniach 1-2 czerwca 2012 r. pod honorowym patronatem JM Rektora AM prof. Marka Ziętka, Miasta Wrocław, DIL, OSIS, PSI, NTIS, PTSS, DO PTS zorganizował II Międzynarodowy Kongres „Wrocławskie Dni Implantologii”. Tematem wiodącym konferencji było „Leczenie zespołowe w implantologii", a mottem kongresu „Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia". Konferencja zgromadziła około 200 uczestników, którzy przyjechali z różnych stron Europy, aby wziąć udział w 15 wykładach, kursach i seminariach przedkongresowych prowadzonych przez znamienitych wykładowców, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Z okazji konferencji opublikowano album, liczący ponad 200 stron, w którym zaprezentowane zostały przypadki kliniczne obrazujące zaawansowane zabiegi z zakresu implantologii. Prezes DO PTS prof. Marzena Dominiak, obok takich autorytetów jak prof. Massimi De Sanctis, prof. Dorfer, prof. Van der Weijden, prof. Japsen, prof. Renvert została zaproszona do Międzynarodowej Rady Doradczej w dziedzinie zdrowia jamy ustnej firmy Procter and Gamble.
Zebranie naukowe przeniesione
W listopadzie przeniesiono zebrania naukowo - szkoleniowe ze starej siedziby w szpitalu im. Sterlinga do nowoczesnych wnętrz Centrum Kliniczno – Dydaktycznego (dalej CKD) UM w Łodzi przy ulicy Pomorskiej. Dobrze wyposażone sale wykładowe CKD, spełniające najwyższe światowe standardy stanowią ramę obecnych spotkań.
Dentamed 2012
W dniu 09.11.2012 r. w ramach 11. Dolnośląskich Targów Stomatologicznych „Dentamed 2012” odbyła się 11. Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa PTS. Miejscem obrad było Wrocławskie Centrum Kongresowe przy ul. Wystawowej 1. Patronat honorowy nad konferencją objął prof. Marek Ziętek – JM Rektor UM we Wrocławiu a organizatorem był OD PTS wraz z Targami w Krakowie sp. z o.o.

2013

1
2
III Wrocławskie Dni Implantologii
W dniach 27 i 28 kwietnia 2013 r. - odbyły się trzecie Wrocławskie Dni Implantologii. Tematem przewodnim spotkania była „Estetyka w implantologii”. Dwudniowe forum kongresowe obejmowało kilkanaście wykładów, prowadzonych przez wykładowców z Polski i z zagranicy. Konferencję poprzedzały warsztaty przedkongresowe zaś na zakończenie drugiego dnia konferencji odbyło się tzw. forum ekspertów, na którym zaprezentowano i omówiono sposób postępowania leczniczego w wybranych przypadkach klinicznych. Znaczna część wykładów poświęcona była możliwości wykorzystania materiałów ceramicznych w leczeniu implantoprotetycznym. Zaprezentowano wykłady dotyczące problemów w leczeniu implantoprotetycznym w odcinkach estetycznych oraz omówiono powikłania oparte na wieloletnich obserwacjach. Dużo miejsca poświęcono omówieniu szczegółów związanych z metodami podnoszenia zatoki szczękowej, w tym przedstawiono możliwości zastosowania technik cechujących się minimalną inwazyjnością. Zwieńczeniem trzecich Wrocławskich Dni Implantologii był 250 stronicowy bogato ilustrowany album „Esthetics in Implantology” pod redakcją prof. Marzeny Dominiak i prof. Tomasza Gedrange.
Jesienne Dni Stomatologiczne
W dniu 16.11.2013 r. w nowej siedzibie DIL przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu odbyły się I Jesienne Dni Stomatologiczne. Konferencja zorganizowana została przez OD PTS, KS i KK DRL we Wrocławiu. Tematem przewodnim spotkania była „Wiedza, współpraca i odpowiedzialność w gabinecie stomatologicznym”.

2014

1
2
3
Sympozjum postępów w chirurgii stomatologicznej
W dniu 18 czerwca 2011 r. staraniem Koła zorganizowano sympozjum na temat postępów w chirurgii stomatologicznej. W dniu 22.02.2014 r. odbyło się uroczyste posiedzenie koła, na którym w ramach obchodów 650 - lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawiono wykład autorów: Jadwiga Stypułkowska, Grażyna Wyszyńska-Pawelec, Małgorzata Zaleska, Jan Zapała, Maria Panaś, Marian Kurek, Mariusz Szuta, Tomasz Kaczmarzyk „Rozwój Uniwersyteckiej Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo - Twarzowej od 1951 roku do dziś”.
Strona internetowa oddziału łódzkiego PTS
Powstaje strona internetowa oddziału łódzkiego PTS www.pts.lodz.pl, która prezentuje tematy aktualnych i archiwalnych spotkań naukowo - szkoleniowych oraz galerię zdjęć oddziału.
Jesienne Dni Stomatologiczne
W dniu 22. listopada odbyły się II Jesienne Dni Stomatologiczne. Konferencja zorganizowana została przez OD PTS, KS i KK DRL we Wrocławiu. Temat przewodni spotkania to „Cele nowoczesnej chirurgii stomatologicznej”.

2015

1
2
3
4
III Jesienne Dni Stomatologiczne
W dniu 21.11.2015 r. we Wrocławiu odbyły się „III Jesienne Dni Stomatologiczne”. Jesienne Spotkanie Stomatologów. OD PTS przygotował to spotkanie przy współpracy z DRL. Konferencja „III Dolnośląskie Jesienne Dni Stomatologiczne” oraz jednocześnie Polsko - Niemieckie spotkanie stomatologów poświęcone były powiązaniu ortodoncji z periodontologią, stąd mottem przewodnim były „Ortodontyczne i periodontologiczne problemy w codziennej praktyce lekarza dentysty”. Do prezentacji najnowszej wiedzy zaproszeni zostali wybitni specjaliści z Polski i Niemiec. Na spotkaniu omówiony został szereg kontrowersyjnych zagadnień z zakresu ortodoncji i chirurgii szczękowej. Wykład o zastosowaniu „Dystraktorów w leczeniu ortodontycznym” wygłosił prof. Tomasz Gedrange z UM w Dreźnie i Wrocławiu.
Wykłady i targi CEDE
W ostatnim roku kadencji ZDO PTS pod przewodnictwem prof. Marzeny Dominiak, w dniach od 10 do 12 września 2015 r. odbyła się w Poznaniu 25. Środkowoeuropejska Wystawa Produktów Stomatologicznych (CEDE). Konferencje odbywały się pod naukowym patronatem PTS, uniwersytetów oraz firm medycznych, które przedstawiały swoje produkty podczas wystawy CEDE. Było to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego nauka spotkała się z praktyką.
XXXII Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS
Łódzki oddział PTS wraz z Zakładem Protetyki UM w Łodzi pod kierunkiem prof. B. Dejak był organizatorem XXXII Międzynarodowej Konferencji Naukowo - Szkoleniowej Sekcji Protetyki PTS. Konferencja odbyła się w dniach 24 - 26 września 2015 r. w Hotelu Magellan, nad Zalewem Sulejowskim, koło Łodzi. Tematem wiodącym były „Nowoczesne metody, techniki i materiały stosowane w protetyce stomatologicznej". Konferencja zbiegła się w czasie z doniosłą rocznicą 50 - lecia najważniejszego czasopisma protetycznego w kraju „Protetyki Stomatologicznej”. Wzięło w niej udział ponad 160 osób
Między funkcją a estetyką
Od 2015 r. z inicjatywy dr hab. Janusza Borowicza Kierownika Zakładu Protetyki Stomatologicznej UM w Lublinie zaczęto organizować Międzynarodową Konferencję Naukowo - Szkoleniową Lekarzy Dentystów „Między funkcją a estetyką" w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

2016

1
2
3
4
5
6
Kongres Stomatologiczny FDI
Polskie Towarzystwo Dentystyczne jako współorganizator Światowego Dorocznego Kongresu Stomatologicznego FDI (FDI Annual Word Dental Congress) Poznań, 7-10 września 2016.
Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej
Warszawski Oddział PTS we współpracy Okręgową Radą Lekarską włączył się aktywnie w obchodzony co roku Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej. Pierwszą konferencję zorganizowaną z tej okazji wzbogacił swoimi wykładami prof. Avijit Banerjee z Uniwersytetu King’s College w Londynie i prof. Anna Surdacka z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Kolejne edycje obchodów Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczestników i wpisały się w stały harmonogram marcowych wydarzeń spotkań stomatologicznych. Ciekawą inicjatywą integrującą środowisko była współpraca Warszawskiego Oddziału PTS z Polskim Towarzystwem Studentów Stomatologii przy organizacji konferencji i warsztatów praktycznych.
Cementy szkło - jonomerowe – praktyczne zastosowanie w nowoczesnej stomatologii
W dniu 19 marca 2016 r. odbyła się konferencja prowadzona przez prof. Jerzego Sokołowskiego na temat „Cementy szkło - jonomerowe – praktyczne zastosowanie w nowoczesnej stomatologii”. Zaprezentowane zostały różne rodzaje oraz właściwości użytkowe cementów szkło - jonometowych oraz postępowanie kliniczne podczas pracy tymi materiałami. Przedstawił również kryteria wyboru materiałów kompozytowych i szkło - jonomerowych w konkretnych sytuacjach klinicznych. Aspekty międzynarodowe działalności DO PTS rysowały się już podczas kwietniowej konferencji pt. „Preparacja czy leczenie – podejście biomimetyczne w leczeniu choroby próchnicowej zębów”. W dniu 8 kwietnia 2016 r. dr Raimond N.B. van Duinen z Amsterdamu omówił szczegółowo te zagadnienia.
Sekrety udanej odbudowy pełnoceramicznej
W dniu 14 maja 2016 r. odbyła się konferencja poświęcona „Sekretom udanej odbudowy pełnoceramicznej wykonanej systemem CAD/CAM”. Wykładowca - dr n. med. Wojciech Grzebieluch przedstawił uczestnikom zasadę działania oraz najnowsze możliwości systemu CAD/CAM, a także scharakteryzował kluczowe wskazania, kwestie związane doborem materiałów oraz procedurę projektowania uzupełnień. Październikowa konferencja pod szyldem „Akromegalia – problem daleki od stomatologii?”, poświęcona była roli stomatologa w rozpoznawaniu akromegalii. Prelegentki dr n. med. Aleksandra Jawiarczyk - Przybyłowska oraz lek. dent. Katarzyna Potoczek - Wallner podzieliły się z uczestnikami wiedzą na temat istoty, rozpoznawania oraz leczenia tego schorzenia a także charakterystycznych dla niego zmian w układzie stomatognatycznym.
IV Dolnośląskie Jesienne Dni Stomatologiczne
Kolejny międzynarodowy akcent to IV Dolnośląskie Jesienne Dni Stomatologiczne - „Akademia okluzji i implantologii”, które odbyły się 19 listopada 2016 r. Najnowszą wiedzę przekazali wybitni specjaliści z Polski oraz Niemiec. Na spotkaniu omówiony został szereg kontrowersyjnych zagadnień z zakresu okluzji i implantologii. Gościem specjalnym był dr Stefan Ihde z Niemiec, który zaprezentował możliwości bikortykalnego systemu Strategic Implant. Inni wykładowcy dr n. med. Jacek Ciesielski, dr n. med. Michał Paulo oraz dr n. med. Łukasz Pałka poruszali zagadnienia ważne dla praktyki, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych metod diagnostyki i terapii zaburzeń czynności stawu skroniowo - żuchwowego
Warsztaty praktyczne
Ostatnie wydarzenia okresu sprawozdawczego odbyły się w dniu 10 grudnia 2016 r. Te pilotażowe warsztaty praktyczne poświęcone były „Wysoce estetycznej odbudowie koron zębów w odcinku przednim i bocznym materiałami kompozytowymi nowej generacji". Studenci oraz lekarze zrzeszeni w PTS pod okiem lekarza specjalisty i technika mieli możliwość wykonania wielowarstwowej estetycznej odbudowy kompozytowej.

2017

1
2
3
4
5
6
Praktyczne aspekty cementowania adhezyjnego
„Praktyczne aspekty cementowania adhezyjnego” to tytuł konferencji majowej. Głównym wykładowcą była dr n. med. Kamila Wróbel - Bednarz, która przeprowadziła pokaz protokołu cementowania z użyciem cementu adhezyjnego dla wkładów koronowo - korzeniowych: standardowego i indywidualnego oraz pokaz cementowania licówki w obrębie zęba siecznego. Podczas październikowej konferencji na temat „Diagnostyka problemów dziąsłowo - śluzówkowych i podstawowe zabiegi periodontologiczne wykonywane w praktyce stomatologicznej” poruszano zagadnienia z zakresu: etiologii patologii śluzówkowo - dziąsłowych (recesje, zapalenia, przerosty dziąsłowe), diagnostyki różnicowej chorób dziąseł i chorób przyzębia, protokołu badania periodontologicznego pacjenta w gabinecie oraz wskaźników liczbowych ułatwiających prowadzenie dokumentacji medycznej, profilaktyka problemów śluzówkowo - dziąsłowych.
Międzynarodową Konferencję Naukowo - Szkoleniową Lekarzy Dentystów
14. maja 2017 r. - współorganizowano I Międzynarodową Konferencję Naukowo - Szkoleniową Lekarzy Dentystów „Między funkcją a estetyką" oraz IX Międzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej „Stomatologia nauką interdyscyplinarną” oraz I Kazimierskie Spotkania Młodych Naukowców w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.
Pierwsza kobieta prezydent Zarządu Głównego PTS
Wybrano nowego prezydenta PTS, prof. dr hab. Marzenę Dominiak. Powołany Zarząd Główny PTS postawił nowe cele i założenia rozwoju Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Zaproponowano organizowanie posiedzeń, konferencji i kongresów naukowych, aktywność w zakresie promocji zdrowia, nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi stowarzyszeniami naukowymi oraz współpraca ze wszystkimi członkami zespołów stomatologicznych.
Stany nagłe w stomatologi
Nowy rok szkoleniowy zainaugurował wykład pt. „Stany nagłe w stomatologii - aktualne wytyczne postępowania” dr. hab. Mariusza Szuty, konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii szczękowo - twarzowej. Podczas kolejnego posiedzenia naukowo – szkoleniowego w dniu 8 kwietnia 2017 r. pt. „Kompleksowa rehabilitacja układu stomatognatycznego”, wykład pt. „Zaburzenia skroniowo – żuchwowe / temporomandibular disorders (TMD): aktualny stan wiedzy” wygłosił prof. Mieszko Więckiewicz, zaś doświadczeniami w zakresie „Rekonstrukcji zwarcia jako istotnego elementu rehabilitacji układu stomatognatycznego” podzielił się z uczestnikami dr n. med. Paweł Witek.
V Jesienne Dni Stomatologii
Z kolei w dniach 21-22 października 2017 r. w siedzibie DIL, w ramach V Dolnośląskich Jesiennych Dni Stomatologicznych, odbyły się Warsztaty Interdyscyplinarne „Między nami lekarzami” pod hasłem „Medycyna z głową”, które zgromadziły 254 członków DIL oraz PTS. Kierownikiem wydarzenia była prof. Marzena Dominiak.
Warsztaty praktyczne
Ostatnie wydarzenia okresu sprawozdawczego odbyły się w dniu 10 grudnia 2016 r. Te pilotażowe warsztaty praktyczne poświęcone były „Wysoce estetycznej odbudowie koron zębów w odcinku przednim i bocznym materiałami kompozytowymi nowej generacji". Studenci oraz lekarze zrzeszeni w PTS pod okiem lekarza specjalisty i technika mieli możliwość wykonania wielowarstwowej estetycznej odbudowy kompozytowej.

2018

1
2
3
4
5
6
Kongres Unii Stomatologii Polskiej - CEDE 2018
Jak wyróżnić się spośród dziesiątek stomatologicznych wydarzeń edukacyjnych, których w szalonym tempie przybywa każdego roku? W przypadku 2. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej jest to o tyle prostsze, że konkurencyjne przewagi – jak na dłoni – widać w samej idei, wyjątkowo praktycznym programie, pełnych pasji ludziach oraz towarzystwie międzynarodowej wystawy CEDE 2018.
Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej
Tegoroczne obchody Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej (20 marca) były wyjątkowe, także dzięki PTS, który zainicjował kampanię „Polska mówi aaa”. Zapraszamy do obejrzenia filmowej relacji.
V Międzynarodową Konferencję Naukowo - Szkoleniową Lekarzy Dentystów
21. kwietnia - współorganizowano IV Międzynarodową Konferencję Naukowo - Szkoleniową Lekarzy Dentystów „Między funkcją a estetyką" w Lublinie.
Endoprotetyka tradycyjna i cyfrowa
W 2018 r. oddział PTS Wrocław liczył łącznie 130 członków, w tym : honorowych - 7; pełnopłatnych - 74; emerytów, rencistów - 31; studentów i doktorantów – 25. Tematyką posiedzenia z dnia 27.01.2018 r. była „Endoprotetyka tradycyjna i cyfrowa” podczas którego poruszano zagadnienia biomechaniki wkładów koronowo - korzeniowych, zasad preparacji zębów pod wkład koronowo - korzeniowy, klinicznych etapów cementowania wkładów z włókna szklanego, możliwych powikłań podczas ich wykonawstwa, a także zastosowania endokoron wytworzonych w technologii CAD/CAM wraz z częścią warsztatową. Z kolei podczas konferencji, w dniu 7 kwietnia 2018 r. dyskutowano na temat „Proste i estetyczne rekonstrukcje zębów bocznych” przedstawiono podstawowe zagadnienia z zakresu zjawiska adhezji w stomatologii, z uwzględnieniem sposobu pracy i zastosowań materiałów złożonych. W czerwcu dyskutowano na temat „Miejscowe stany nagłe w stomatologii”, patomechanizm i postępowanie terapeutyczne.
Lekarz i technik dentystyczny w rzeczywistości RODO
Tematem konferencji z dnia 15. września 2018 r. był „Lekarz i technik dentystyczny w rzeczywistości RODO”. Celem szkolenia było przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu stosowania i wdrażania zasad ochrony danych osobowych wynikających z RODO, z uwzględnieniem specyfiki placówek stomatologicznych. Zaproszonym wykładowcą była r. pr. Teodora Ciesielska. Ostatnim i jednocześnie najważniejszym wydarzeniem mijającego roku były VI Dolnośląskie Jesienne Dni Stomatologiczne, Polsko - Niemiecka Konferencja Stomatologiczna „Medycyna z głową”, której tematem przewodnim były urazy zębów i części twarzowej czaszki.
PTSodnowa, czyli co?
W ciągu kilkunastu tygodni nowe władze PTS m.in.:
 • zrealizowały obchody Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej i kampanię „Polska mówi #aaa”
 • promowały PTS podczas KRAKDENT 2018
 • rozpoczęły przygotowania do stworzenie systemu kursów certyfikujących, rekomendujących wybrane umiejętności stom.
 • odnowiły umowę o współpracę z Naczelną Izbą Lekarską
 • zaprezentowały wspólne stanowisko z PTO i PTLR dotyczące bezpieczeństwa wykonywania badań MR u pacjentów leczonych ortodontycznie lub noszących stałe aparaty retencyjne
 • intensywnie pracują na programem edukacyjnym Kongresu Unii Stomatologii Polskiej (CEDE, 20–22 września)
 • podpisały porozumienie z PTSS (brak wpisowego i składek nawet do 2 lat)
 • ujednoliciły księgowość PTS i wszystkich Oddziałów
 • rozpoczęły przygotowania do odświeżenia czasopism PTS
 • podpisały umowę z firmą Apache gwarantującą członkom PTS darmowe terminale płatnicze
 • udzieliły Patronatu akcjom: „9 milionów powodów” oraz „Dziel się uśmiechem”
 • rozpoczęły pracę nad nową www PTS

2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
Start WDI , czyli Wrocławskich Dni Implantologii
Można zapisywać się już na Wrocławskie Dni Implantologii (31 maja – 1 czerwca). Główną atrakcją edukacyjną wydarzenia będą panele „Osteokonfrontacje”, podczas których uznani eksperci podejmą próbę udowodnienia, że sukces w leczeniu można osiągnąć podążając różnymi drogami. Organizatorem WDI 2019 jest Polskie Towarzystwo Stomatologiczne.
Powołanie sekcji profilaktyki i promocji zdrowia PTS
Jeszcze w styczniu br. ruszą prace Sekcji Profilaktyki i Promocji Zdrowia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. To długo wyczekiwana informacja przede wszystkim dla higienistek i asystentek stomatologicznych. Zgodnie z brzmieniem nowego Statutu PTS, oficjalnie wpisanego do KRS pod koniec listopada 2018 r., Członkami Wspierającymi PTS mogą zostać m.in. higienistki i asystentki stomatologiczne. To głównie z myślą o nich PTS powołuje nową sekcję tematyczną.
Journal of Stomatology – nowy edytorial dla autorów
Jest nowa odsłona systemu zgłaszania prac do „Journal of Stomatology” (Czasopismo Stomatologiczne). Periodyk naukowy Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego wydawany jest od 1949 roku. Blisko 71 lat temu ukazał się pierwszy zeszyt „Czasopisma Stomatologicznego” pod redakcją prof. Stanisława Blocha. Dziś, w ramach projektu #PTSodnowa, czasopismo dostępne jest dla wszystkich w formule open access. Od kilkunastu tygodni pracami redakcji „JoS” kieruje prof. Ingrid Różyło-Kalinowska, wiceprezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, uznany ekspert w dziedzinie radiologii stomatologicznej. Poprzednim redaktorem naczelnym był prof. Bartłomiej W. Loster.
Nowa aplikacja dla członków PTS
Wchodzimy na nowy poziom mobilności. Aplikacja mobilna PTS ma jeszcze bardziej zbliżyć członków do produktów i usług Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Partnerów towarzystwa. Aplikację można traktować jako centrum zarządzania swoim członkostwem. Z pewnością aplikacja nie będzie odwzorowaniem strony internetowej www.pts.net.pl, do której dostęp ma każdy. Wkrótce, niektóre treści będą dostępne jedynie z poziomu aplikacji. Tutaj będą również zakodowane promocje wypracowane w ramach współpracy z Partnerami PTS – tłumaczy Lucyna Jasińska, dyrektor biura ZG PTS.
„Master” z implantoprotetyki od PTS staje się faktem!
Nie mamy wątpliwości, że to jedna z najważniejszych branżowych informacji w ostatnim czasie. W przyszłym roku ruszą European Master Degree in Oral Implantology – pierwsze podyplomowe studia w zakresie implantoprotetyki stomatologicznej w Polsce! Autorem projektu jest Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, a nauka będzie realizowana przy współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Ślaskich we Wrocławiu.
Leczymy mleczaki!
Przedstawiamy 6 podstawowych zasad, o których powinni pamiętać rodzice oraz opiekunowie, pragnący ograniczyć możliwość wystąpienia próchnicy wczesnego dzieciństwa u swoich pociech. Materiał powstał w ramach projektu „Leczymy mleczaki!”. Więcej artykułów na www.leczymymleczaki.pl.
PTS na CEDE. „To nasz wspólny czas!”
Do Poznania jedziemy z nadzieją na owocnie spędzony czas z tymi, którym zależy na rozwoju towarzystwa oraz polskiej stomatologii. CEDE to również czas dla wiedzy oraz spotkań z przyjaciółmi.
Przerwa z powodu pandemii COVID-19
W grudniu 2019 r. swoją kadencję prezesury Warszawskiego Oddziału PTS rozpoczęła prof. Agnieszka Mielczarek. Realizację aktywności zaplanowanych przez nowo powołany Zarząd Oddziału przerwała pandemia COVID-19. W początkowym okresie pandemii działalność oddziału skupiona była na opracowaniu zaleceń dotyczących funkcjonowania placówek stomatologicznych w tym specyficznym okresie. We współpracy z Okręgową Radą Lekarską w Warszawie organizowano wywiady i webinary ze specjalistami dotyczące ograniczenia ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 i bezpieczeństwa prowadzenia praktyki stomatologicznej. W drugiej połowie 2020 r. wznowiono organizację szkoleń dla lekarzy dentystów. Z inicjatywy Warszawskiego Oddziału PTS i Komisji ds. Lekarzy Dentystów, w Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie przygotowano cykl szkoleń prezentowanych w trybie zdalnym, które są z powodzeniem kontynuowane do chwili obecnej. Posiedzenia odbywają się z wykorzystaniem technologii informatycznych, w oparciu o platformę webinarową. Utrzymana konwencja sobotnich, przedpołudniowych spotkań on - line sprawia, że coraz więcej lekarzy dentystów bierze w nich udział.
Problemy stomatologii odtwórczej
Oddział PTS Wrocław liczył wtedy łącznie 162 członków, w tym: honorowych - 8; pełnopłatnych - 78; emerytów, rencistów - 16; studentów, i doktorantów – 5, higienistek i asystentek 8, absolwentów lat 2018 - 2019 - 47. Zorganizowano 5 posiedzeń naukowo-szkoleniowych: „Mosty protetyczne w codziennej praktyce stomatologicznej” (26 stycznia 2019 r.); „Problemy stomatologii interdyscyplinarnej” (06 kwietnia 2019 r.); „Problemy stomatologii odtwórczej” (8 czerwca 2019 r.); „Leczenie uzależnienia od tytoniu oraz minimalne interwencje antytytoniowe w praktyce lekarza dentysty” (14 września 2019 r.).
VII Dolnośląskie Jesienne Dni Stomatologiczne
W październiku 2019 r. odbyły się VII Dolnośląskie Jesienne Dni Stomatologiczne. Tematem przewodnim były kontrowersje towarzyszące współczesnej implantologii. Interdyscyplinarne ujęcie tematu było możliwe dzięki zaproszeniu znakomitych wykładowców – specjalistów chirurgii, protetyki oraz fizjoterapeuty i prawnika. Wykład wprowadzający dr. Jana Nienartowicza i mgr Aleksandry Stebel ukazał uczestnikom statystykę oraz istotę postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy w zakresie leczenia implantologicznego, jakie prowadzono w izbach lekarskich. Dr Maciej Michalak z Warszawy podzielił się z uczestnikami koncepcją implantologii 3.0 oraz wskazał innowacyjne kierunki rozwoju implantologii obejmujące m.in. zastosowanie technologii cyfrowych oraz komórek macierzystych i czynników wzrostu. Dr Maciej Stupka przedstawił kontrowersje implantoprotetyczne okiem praktyka, przeplatając swój wykład humorystycznymi anegdotkami. Dr Marcin Krywult wywołał burzę mózgów pośród implantologów, nawiązując do ścisłej współpracy z protetykami. Cennymi wskazówkami z zakresu okluzji na implantach podzielił się dr Michał Biały, podpierając swój wykład rozmaitymi przypadkami klinicznymi. Konferencję zakończył osteopata mgr Kamil Śnieciński, zwracając uwagę na ścisłe podejście stomatologa i fizjoterapeuty do wspólnego celu, jakim jest dobro pacjenta.