maciej.spolnicki@gmail.com

Nowym Przewodniczącym Zarządu Oddziału

Nowym Przewodniczącym Zarządu Oddziału

Nowym Przewodniczącym Zarządu Oddziału został dr Waldemar Faliński, a sekretarzem dr Irena Tarmas. W 1972 r. odbył się w Białowieży Zjazd Sekcji Protetyki z udziałem przedstawicieli z różnych Akademii Medycznych. W tym samym roku Oddział Białostocki PTS obchodził 20-lecie istnienia. Liczył wówczas 308 członków.

Historia

Podsekcje Specjalistyczne

Podsekcje Specjalistyczne

Również od tego roku rozpoczęły swą działalność Podsekcje Specjalistyczne (potem Koła Sekcji) Oddziału: Parodontologii, Stomatologii Dziecięcej i Stomatologii Zachowawczej. Niestety nagła tragiczna śmierć profesora uniemożliwiła mu zakończenie rozpoczętego trudu. Zjazd odbył się w dniach 18-19 września 1971 r., obowiązki przewodniczącego Zjazdu przejął doc. dr hab. Stanisław Przylipiak, Kierownik Zakładu Ortodoncji. Był to pierwszy na białostocczyźnie zjazd naukowy, na który przyjechali przedstawiciele stomatologii z całego kraju. Po zjeździe pozostały nieliczne fotografie (w zał.) oraz wydane drukiem Materiały Zjazdowe.

Historia

Instytut i Zakłady

Instytut i Zakłady

Pierwszego kwietnia 1971 r. powołany został Instytut Stomatologii. Powstały zakłady: Stomatologii Zachowawczej, Protetyki Stomatologicznej, Ortodoncji i Klinika Chirurgii Szczękowej. Na pierwszego dyrektora Instytutu powołano (już) profesora Bogusława Horodyskiego. Siedzibę Zarządu Oddziału przeniesiono do budynku Instytutu, a miejscem posiedzeń stała się sala wykładowa tego gmachu. Prof. B. Horodyski bardzo dynamiczny, pełen zapału i entuzjazmu nawiązał współpracę z wybranymi Klinikami AM w Białymstoku oraz Zakładem Stomatologii Zachowawczej AM w Krakowie. Ta współpraca zaowocowała referatami prelegentów z tych jednostek na posiedzeniach naukowych Oddziału. Rozpoczęły się również prace organizacyjne do X Zjazdu Sekcji Stomatologii Zachowawczej w Białymstoku.

Historia

Walne zebranie PTS

Walne zebranie PTS

Na kolejnym Walnym Zebraniu PTS 18 stycznia 1969 r. przewodniczącym Oddziału został właśnie doc. Bogusław Horodyski. Nowy Zarząd przeniósł swą siedzibę do Katedry Stomatologii, która mieściła się w Państwowym Szpitalu Klinicznym (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24a). Od tamtej pory zebrania Zarządu Oddziału oraz posiedzenia naukowo-szkoleniowe odbywały się raz w miesiącu (od października do czerwca).

Historia

Katedra Stomatologii w Białymstoku

Katedra Stomatologii w Białymstoku

Odczuwalny deficyt kadry lekarzy dentystów obligował władze województwa do starań zmierzających w kierunku powołania w Białymstoku własnego ośrodka, kształcącego stomatologów. Decyzją Ministra Zdrowia 1 lipca 1967 r. przy Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej powołana została Katedra Stomatologii. Kierownikiem Katedry mianowano doc. dr hab. Bogusława Horodyskiego, który przybył z Akademii Medycznej w Krakowie.

Historia

Cele powołanego Towarzystwa w Białymstoku

Cele powołanego Towarzystwa w Białymstoku

Celem powołanego Towarzystwa było podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków, popularyzacja zdobytej wiedzy oraz współdziałanie przy organizowaniu społecznej opieki stomatologicznej. Województwo było w tym powojennym okresie regionem ubogim zarówno w kadrę lekarską, jak i bazę lokalową, sprzęt i materiały.

Historia

Początek oddziału PTS w Białymstoku

Początek oddziału PTS w Białymstoku

1951 - do życia został powołany Oddział Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w Białymstoku z inicjatywy nielicznej grupy lekarzy dentystów pracujących na terenie miasta i województwa. 29 lipca odbyło się pierwsze zebranie na którym wybrano Zarząd Oddziału. Pierwszym przewodniczącym oddziału, liczącym 35 członków został lekarz medycyny specjalista chirurgii szczękowej Zbigniew Nowak. Członkowie Zarządu w większości rekrutowali się z pracowników Centralnej Poradni Stomatologicznej na bazie której rozpoczęła działalność Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna. To właśnie dzięki pracy lekarzy tam zatrudnionych (lek., lek. Aniela Gostomska, Zbigniew Gostomski, Kazimierz Karaszewski, Irena Kicińska, Ludmiła Makarewicz, Józef Ostrowski, Ludwik Ostrowski, Juliusz Preferansow, Władysław Starościak, Irmina Wiśniewska), którzy wykazywali ogromne zaangażowanie, wytrwałość a niekiedy i poświęcenie, Oddział mógł się stopniowo rozwijać wypracowując własny charakter działania.

Historia